გიწვევთ სასწავლებლად გიდის სპეციალობაზე

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურდიული პირი

გიწვევთ სასწავლებლად გიდის სპეციალობაზე

გაიცემა სამენოვანი სერთიფიკატი

აკადემია რეგისტრირებულია საქალაქო სასამართლოში 10.10.2002 წ. საჯარო რეესტრში 23.09.2010 წ. საიდენტიფიკაციო კოდი 212 809 898

ტ: 571 45 11 45
E-mail: akadtour@gmail.com

Top