„აკადტური“ – ახალი ტურისტული სააგენტო

„აკადტური“ – ახალი ტურისტული სააგენტო

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიასთან შეიქმნა ტურისტული სააგენტო „აკადტური“. მის ძირითად მიმართულებად განისაზღვრა ტურისტული მომსახურება. ტურისტების გაყვანა და შემოყვანა, შიგა ტურების მოწყობა. საქართველოში არსებული ჯერ კიდევ აუთვისებელი ტურისტული ადგილების აღმოჩენა და შესწავლა, მათი რეკლამირება და არა მარტო ტურისტული თვალსაზრისით გამოყენება.

“Акадтури” – новое туристическое агенство

При Академии наук туризма Грузии создано туристическое агенство “Акадтури”. Его основным направлением является туристическое обслуживание, вывоз и ввоз туристов, организация внутренних туров, выявление и изучение сушествующих в Грузии еще не освоенных туристических месть, их рекламирование и использование не только с туристической точки зренния.

“Akadtour” –  the new travel agency

At the Georgia Tourism Scientific Academy a travel agency “Akadtour” was set up. Its main directions are travel services. Withdrawal and bring tourists, domestic tours. Georgia’s still untapped tourist places to discover and study, not only in terms of tourism and the use of their advertising.

Top