სასწავლო–სამეცნიერო შემოქმედებითი კავშირები უკრაინის უნივერსიტეტებთან

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ–მასწავლებლებმა, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალის „პროფესიონალის ხმა,“სარედაქციო კოლეგიის წევრებმა და ამავე აკადემიის აკადემიკოსებმა, 2011 წლიდან 2018 წლამდე უკრაინულ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში გამოაქვეყნეს სხვადასხვა მიმართულების 15 სამეცნიერო ხასიათის შრომა.

III Мiжнародна науково-практична конференцiя. Актуальнi проблеми фiзичного вихования, реабiлiтацii, спорту та туризму. Збiрник тез доповiдей. Запорiжжя 13-14 жовтня 2011 р. (авторы: Цхададзе О.А. стр. 160-162; Цхададзе В.О. стр. 291-292)

IV Мiжнародна науково-практична конференцiя. Актуальнi проблеми фiзичного вихования, реабiлiтацii, спорту та туризму. Збiрник тез доповiдей. Запорiжжя 18-19 жовтня 2012 р. (авторы: Цхададзе О.А. стр. 136-139; Нато Жоржолиани. стр. 243-245)

Педагогiка формування творчоi особистостi у вищiй i загальноосвiтнiй школах. Збiрник наукових праць випуск 23 (76). 2012 (авторы-К.Звиададзе, Т.Гиоргадзе (стр.255-257)

Держава та региони. Науково-виробничий журнал, № 1, 2012. (автор Жоржолиани Н. стр. 109-113)

Держава та региони. Науково-виробничий журнал, № 6, 2015. (авторы Н.Какауридзе , стр. 14-17; О.Миндадзе, стр. 18-20)

Наука i вища освiта. Тезиси доповiдей  XXIV Мiжнародноi науковоi конференцii студентiв i молодих учених. Запорiжжя 2016 (автор Нино Цхададзе, стр. 440-441)

Формувания ефективних механiзмiв державного управлiния та менеджменту в умовах сучасноi економiки: теорiя i практика: матерiали 1v   Мiжнародноi       науково-практичноi конференцii 18 листопада 2016 р (авторы. М.Какауридзе стр.345-347. Н.Какауридзе стр.348-351)

Наука i вища освiта. Тезиси доповiдей  XXV Мiжнародноi науковоi конференцii студентiв i молодих учених. Запорiжжя 2017 (автор Нино Цхададзе, стр. 252-253)

სასწავლო სამეცნიერო შემოქმედებითი კავშირები და ურთიერთობა, უკრაინულ უმაღლეს სასწავლებლებთან   დღესაც წარმატებით გრძელდება.

Top